Εθνική Νομοθεσία-Μετανάστευση

 •  Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις (Ν. 4251/2014) - ΝΕΟ*
 • ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΣ
Ν. 3386-05 (ΑΡΘΡ0 14)
εγκύκλιος 34_08
έγγρ. 18049_29-9-06 (επιστροφή εγγυητικών επιστολών)
έγγρ. 1619_26-1-07 (επιστροφή εγγυητικών επιστολών)
έγγρ. 3628_15-2-07 (οδηγίες για διαδικασία μετάκλησης)
Υ.Α.12311-03-06-08
Υ.Α.27846-11-12-08
έγγρ. 11332_29-4-09 (κατάπτωση εγγυητικών επιστολών)
Υ.Α.17590-02-07-09 
ΚΥΑ1251412-5-2011 (συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12311/08 Κ.Υ.Α. (διαδικασία μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία)
Κ.Υ.Α. 5660/190/2012 (ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία ανά νομό για το έτος 2012)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Ν. 3386-05 (ΑΡΘΡ0 15)
Κ.Υ.Α. 15055/546 - 25/8/2011 (μείωση αριθμού ενσήμων για ανανέωση άδειας) ΝΕΟ*
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
εγκύκλιος 15_09 (σελ. 23 επ.)
Υ.Α.1356-21-01-09 (para;a)
εγκύκλιος 53_07
εγκύκλιος 30_07
εγκύκλιος 17_06 (ένσημα στην ανανέωση- τύπος υπολογισμού)
έγγρ. 19596_25-10-07 (εργασία σε άλλη Περιφέρεια)
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΟΥ (οικοδόμοι, οικιακοί βοηθοί κλπ.)
εγκύκλιος 53_07
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
Υ.Α.1356-21-01-09 (ένσημα)
εγκύκλιος 17_06 (ένσημα - τύπος υπολογισμού)
εγκύκλιος 30_07 (ανανέωση - μεταβολή σκοπού)

 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ν. 3386/05 (άρθρα 24-25)
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
εγκύκλιος 15_09
εγκύκλιος 30_07
εγκύκλιος 53_07
Υ.Α.1751-09-02-06 (δήλωση έναρξης-μεταβολής εργασιών)
Υ.Α.4415-17-03-06 (επαρκείς πόροι)
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΚΟΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (VISA)
Ν. 3386/05 (άρθρα 53,54 και 55)
Εγγρ. 1897_30-1-07 (διευκρινίσεις)
εγκύκλιος 15_09
ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Ν. 3386/05 (άρθρα 56 ΕΩΣ 59)
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
Ν. 3731/2008 (άρθρο 40)
Π.Δ. 131/2006 (συμμόρφωση στην κοινοτική οδηγία)
Υ.Α.4415-17-03-06 (επαρκείς πόροι)
έγγρ. 3592_9-3-07 (επαρκείς πόροι)
εγκύκλιος 15_09
Νόμος 3801/09 (Άρθρα 43 έως 45) (δικαίωμα εργασίας χωρίς έγκριση)
εγκύκλιος 28_09
εγκύκλιος 30_07
εγκύκλιος 33_06a (εφαρμογή ΠΔ)
εγκύκλιος 33_06b
έγγρ. 18497_20-9-06 (κατάλυμα)
εγκύκλιος 53_07

 • ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ/ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε.
Ν. 3386/05 (AΡΘΡA 61 ΕΩΣ 64)
εγκύκλιος 10_08
εγκύκλιος 15_09
Ν. 3731/2008 (άρθρο 45)
Π.Δ. 106_2007
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
Υ.Α.4415-17-03-06 (επαρκείς πόροι για διατήρηση δικαιώματος διαμονής)
Κ.Υ.Α. 23443_07-09-2011(Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη) 
 • ΣΠΟΥΔΕΣ
Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡA 28 ΕΩΣ 35)
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
Π.Δ.101-2008
εγκύκλιος 30_07
εγκύκλιος 53_07
εγκύκλιος 54/06
Υ.Α.4415-17-03-06 (επαρκείς πόροι)
έγγρ. 23951_6-12-06
έγγρ. 9835_31-5-06


 • ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡΟ 60)
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
Νόμος 3801/09 (Άρθρα 43 έως 45) (δικαίωμα εργασίας χωρίς έγκριση)
εγκύκλιος 15_09
έγγρ. 20310_31-10-06

 • ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ & ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  
Ν. 3386/2005 (ά. 44-45 και 46-52 για θύματα trafficking)
Υ.Α. 21879/30-8-2011 (δικαιολογητικά) ΝΕΟ*


 • ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡΑ 10,12,39,92)
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
εγκύκλιος 15_09
εγκύκλιος 28/09
 • ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ
Ν. 3386/05 (AΡΘΡA 67, 68, 69)
Π.Δ. 150_2006
εγκύκλιος 15_09
εγκύκλιος 30_07
εγκύκλιος 47/06
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
Υ.Α.999-03-03-08
Υ.Α.1768-27-01-09
Υ.Α.16928-17-08-07
 • ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΠΕΛΑΣΗ
Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡΑ 76 ΕΩΣ 82)
εγκύκλιος 21_08 (ένδικα μέσα κατά απορριπτικής απόφασης Περιφέρειας)
Υ.Α.21535-7-11-06 (καθορισμός τύπου ειδικής βεβαίωσης)
έγγρ. 871_12-1-07 (συμμόρφωση Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις)
έγγρ. 10025_14-5-08 (ανανέωση ειδικής βεβαίωσης)
παροχή πληροφοριών σε σχέση με τη συμμόρφωση της Διοίκησης
ΚΥΑ 4000/4/46-α'/2009 (κράτηση και απέλαση)
Υ.Α. 4000/4/32-ΙΒ - 2006 (κριτήρια εγγραφής στον Κατάλογο Ανεπιθύμητων)
Υ.Α.
-->7011/10/58-ΙΔ - 2004 (προθεσμία απάντησης σε αίτηση περί διαγραφής από Ε.Κ.ΑΝ.Α.)
Γνωμοδότηση 3/2010 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το ΣΠ Σένγκεν. Σχετικό Δελτίο Τύπου
Ν. 4055/2012, ρυθμίσεις για τη δικαστική απέλαση (ΑΡΘΡΟ 23)
Ν. 4075/2012, διοικητική απέλαση λόγω κινδύνου για τη δημόσια υγεία
 • ΜΕΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡ0 21)
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)

 • ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Οδηγία 2009/52/ΕΚ) 
Ν. 4052/2012 (άρθρα 77-94, σελ. 42 επ. όπου και διεκδίκηση οφειλών από τον εργαζόμενο)


 • ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Ν. 4071/2012, άρθρα 22-42 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και λοιπές διατάξεις
Εγκύκλιος 6/2012, Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του ν. 4018/11 (είσοδος πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία και αλιεργατών)

 • ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Ν. 4018/2011 Αναδιάρθρωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας .
Εγκύκλιος 12/2012 - Ίδρυση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις «υπηρεσίες μίας στάσης»
Εγκύκλιος 41/2012 (διαδικασία επίδοσης απορριπτικών ή αποφάσεων ανάκλησης αδειών διαμονής)
 • ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ν. 4075/2012, διοικητική απέλαση λόγω κινδύνου για τη δημόσια υγεία
Απόφαση Γ.Υ. 39α-2012, Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων.

 • ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ν. 3068/2002 (ΑΡΘΡΟ 15 - Καθ' ύλη αρμοδιότητα στις ακυρωτικές υποθέσεις αλλοδαπών)

 •  ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ
Π.δ. 132/2012, Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας