Εθνική Νομοθεσία-Άσυλο

 • πδ 61/1999 Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και ανθρωπιστικό καθεστώς
 • πδ 220/2007 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9 ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο
  - Εγκύκλιος 2/2012, Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε αλλοδαπούς και ανασφάλιστους
 • πδ 90/2008 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα
 • πδ 96/2008 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως
 • πδ 81/2009 τροποποιεί το ΠΔ 90/2008, καταργώντας το δεύτερο βαθμό διοικητικής εξέτασης της διαδικασίας ασύλου και ανατίθεται η αποφασιστική αρμοδιότητα εξέτασης αιτημάτων ασύλου στους Διευθυντές των κατά τόπους αστυνομικών διευθύνσεων
 • πδ 114/2010 καταργεί το ΠΔ 81/2009 και αντικαθιστά το 90/2008. Ρυθμίζει εκ νέου τη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα για τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη σύσταση της νέας υπηρεσίας ασύλου.
  - Εγκύκλιος Διαταγή σχετικά με το Π.Δ. 114/2010
 • N. 3907/2011 Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
  - Εγκύκλιος 37/2011 Απόφαση επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών- Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως και 41 του Ν.3907/2011. ‎ ΝΕΟ*
  - Ν. 4058/2012 (αρ. 18, Τροποποίηση του Ν. 3907/2011)
  - Εγκύκλιος 41/2012 (διαδικασία επίδοσης απορριπτικών ή αποφάσεων ανάκλησης αδειών διαμονής)
 • πδ 116/2012 Τροποποίηση του π.δ.114/2010 - Παράταση της κράτησης αιτούντων άσυλο
 • π.δ. 102/2012 - Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
 • π.δ. 104/2012 - Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
 • π.δ. 113/2013  - Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ 
 • π.δ. 141/2013 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕE σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)
 • Υπουργική Απόφαση Υπ. Υγείας σχετικά με "Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης και παραπομπής των εισερομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών σε δομές πρώτης υποδοχής" (ΦΕΚ B’ 2745/29-10-2013), όπου περιλαμβάνεται, (άρθρο 6), διαδικασία προσδιορισμού ηλικία